ECtHR CASE – LAW

Selected Judgments of the European Court of Human Rights on cases we have defended:

 • Aggelakou 14.12.2006
 • Vassiliadis 02.04.2009
 • Giannousis – Kliafa Bros. s.a 14.12.2006
 • Giannousis – Kliafa Bros. s.a. 29.09.2005
 • The Avghi Newspaper 05.06.2008
 • The Chanea Catholic Church  16.12.1997
 • Nastou 5.04.2007
 • Nastou 15.06.2005
 • Papageorgiou 09.05.2003
 • Platakou 11.01.2001
 • Stokas 29.11.2001