ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ

Η Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Φραγκάκης – Μαρία Παχύγιαννη & Συνεργάτες (FRALAW) έχει μεγάλη παράδοση και μακρόχρονη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Αναλαμβάνουμε την προκαταρκτική μελέτη της υπόθεσής σας για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και τη σύνταξη και κατάθεση ατομικής προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αρκετές από τις υποθέσεις που χειριστήκαμε επιτυχώς, έχουν αποτελέσει αποφάσεις – σταθμό για τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις είναι οι εξής:

 • Σινέ Τσαγγαράκης ΑΕΕ, απόφαση της 23.5.2019
 • Γιαννούσης – Αφοι Κλιάφα ΑΕ, απόφαση της 11.07.2019
 • Βασιλειάδης, απόφαση της 02.04.2009
 • Η Αυγή, απόφαση της 05.06.2008
 • Νάστου, απόφαση της 5.04.2007
 • Αγγελάκου, απόφαση της 14.12.2006
 • Γιαννούσης – Αφοι Κλιάφα ΑΕ, απόφαση της 14.12.2006
 • Γιαννούσης – Αφοι Κλιάφα ΑΕ, απόφαση της 29.09.2005
 • Νάστου, απόφαση της 15.06.2005
 • Παπαγεωργίου, απόφαση της 09.05.2003
 • Πλατάκου, απόφαση της 11.01.2001
 • Στόκας, απόφαση της 29.11.2001
 • Καθολ. Εκκλ. Χανίων, απόφαση της  16.12.1997

Δυνατότητα ατομικής προσφυγής

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στο Στρασβούργο,  ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά των κρατών μελών βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1950. Πρόκειται για τον πρώτο σε διεθνές επίπεδο δικαστικό μηχανισμό προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δυνατότητα προσφυγής στο ΕΔΔΑ έχει κάθε πολίτης ατομικά καθώς και κάθε μη κυβερνητική οργάνωση. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση προσφυγής:

α) να έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα.

Ο προσφεύγων δηλαδή θα πρέπει να έχει φέρει την υπόθεσή του ενώπιον των  δικαστηρίων της χώρας του έως τον ανώτατο βαθμό δικαιοδοσίας, εν προκειμένω για τη χώρα μας να έχει φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανάλογα με τη φύση της διαφορά.

β) να μην έχουν παρέλθει έξι μήνες.

Η εξάμηνη προθεσμία εκκινεί κατ’ αρχήν είτε από την ημερομηνία κατά την οποία καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε  η απόφαση του ανώτατου εθνικού δικαστηρίου ή αρχής, είτε από την ημερομηνία που επιδόθηκε στον προσφεύγοντα ή στον εκπρόσωπό του. Η προθεσμία εκπνέει την τελευταία ημέρα του εξαμήνου, ακόμη και αν είναι Κυριακή ή αργία.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαθέσιμο ένδικο μέσο για κάποια αιτίαση, η εξάμηνη προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία της επίδικης πράξης, γεγονότος ή απόφασης.

γ) να υφίσταται ο προσφεύγων ουσιώδη βλάβη.

Τα κυριότερα δικαιώματα που κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ:

 • Δικαίωμα στη Ζωή
 • Απαγόρευση Βασανιστηρίων
 • Απαγόρευση Διακρίσεων
 • Προσωπική Ελευθερία και Ασφάλεια
 • Δίκαιη δίκη – Χρηστή Απονομή της Δικαιοσύνης
 • Σεβασμός Ιδιωτικής και Οικογενειακής Ζωής
 • Ελευθερία Συνείδησης, Έκφρασης και Σκέψης
 • Προστασία Ιδιοκτησίας /Περιουσίας