ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο σε όλους τους τομείς δικαίου, με τους οποίους ασχολείται. Όσον αφορά στην μάχιμη δικαστηριακή δικηγορία, οι δικηγόροι μας παρίστανται στα δικαστήρια κάθε βαθμού σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα δε ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Επίσης, η Εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, διαθέτοντας παράλληλα εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον εγχωρίων και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων. Όλοι οι εταίροι και συνεργάτες της Εταιρείας μας είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες κυρίως στους παρακάτω τομείς δικαίου:

 • Αστικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο
  •  Διοικητικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο
  •  Δημόσιες Συμβάσεις
  •  Πολεοδομικό Δίκαιο
  •  Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  •  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
  •  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
  •  Υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών
 • Δίκαιο Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
 • Δίκαιο Χρηματοδοτήσεων – Κεφαλαιαγοράς
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού (Ελεύθερου και Αθέμιτου)
 • Ιδιωτικοποιήσεις
 • Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας
 •  Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών
 •  Δικαστική και Διαιτητική Επίλυση Διαφορών
1.ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Εταιρεία μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό) τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα προσβολής της προσωπικότητας και ειδικότερα δια του Τύπου.

Στα πλαίσια του Αστικού Δικαίου, η Εταιρεία μας διεκπεραιώνει όλα τα θέματα ακίνητης περιουσίας, όπως αγοραπωλησίες, μισθώσεις, ανάπτυξη, πώληση και επαναγορά (sale and lease back) κλπ. Η εμπειρία μας επεκτείνεται σε συναλλαγές, που αφορούν ακίνητα κάθε είδους και κυρίως ακίνητα ειδικού τύπου, όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, υπεραγορές, συγκροτήματα γραφείων και κατοικιών, μεγάλες οικοπεδικές εκτάσεις και ιδιωτικά νησιά. Επίσης, ειδικεύεται σε όλα τα συναφή με ακίνητα θέματα, όπως συμβάσεις εργολαβίας, απαλλοτριώσεις, διεκδικήσεις, καθώς και με τη φορολογική πλευρά των εν λόγω συναλλαγών.

Συναφής με τα παραπάνω είναι η παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες σε σχέση με τον προγραμματισμό και την διάρθρωση οικογενειακών περιουσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται ακίνητα, με την δημιουργία εταιρικών και άλλων σχημάτων (estate planning). Η Εταιρεία συνεργάζεται στενά με κορυφαίους συμβούλους σε φορολογικά ζητήματα, καθώς και με διεθνείς Ελεγκτές Εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα Εργατικού Δικαίου και ανθρώπινου δυναμικού προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο. Παρακολουθούμε συστηματικά τα ζητήματα Εργατικού Δικαίου και την εξέλιξή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3.ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Εταιρεία μας ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, που άπτεται του Δημοσίου Δικαίου. Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με την επίλυση κάθε είδους διαφοράς τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε δικαστηριακό, εκπροσωπώντας τους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Διαθέτουμε ειδική εμπειρία στην κατάθεση αντιρρήσεων, ενστάσεων, προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας αρχής και Διοικητικού Δικαστηρίου, καλύπτοντας όλους τους κλάδους του δημοσίου δικαίου, καθώς επίσης και σε θέματα απαλλοτριώσεων και στην διαδικασία προσφορών επί δημοσίων προμηθειών (Public Procurement).

4.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία μας θεωρείται μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ιδιαίτερα στον χώρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Η Εταιρεία μας χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ στο Λουξεμβούργο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Αποφάσεις του τελευταίου επί υποθέσεων, που χειριστήκαμε συνέβαλαν στη διαμόρφωση και αποκρυστάλλωση της νομολογίας του εν λόγω δικαστηρίου.

5.ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΑΓΟΡΩΝ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ) - ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και χειρίζεται με επιτυχία μεγάλο φάσμα σχετικών υποθέσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες που αφορούν κυρίως στα εξής θέματα:

 • Σύσταση εταιρειών κάθε τύπου και παρακολούθηση όλων των σχετικών θεμάτων.
 • Κατοχύρωση εθνικού (ημεδαπού ή αλλοδαπού), κοινοτικού και διεθνούς σήματος.
 • Μετασχηματισμούς, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
 • Μεταβολή εθνικότητας και μεταφορά έδρας ελληνικών ανωνύμων εταιρειών στο εξωτερικό.
 • Κάθε τύπου χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και ιδιαίτερα μέσω ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων.
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις (merges and acquisitions).
 • Ειδικές μορφές συμβάσεων, όπως factoring, leasing και franchising.
 • Θέματα ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου).
 • Νομικούς ελέγχους εταιρειών.
 • Ιδιωτικοποιήσεις.

Στα παραπάνω πλαίσια η Εταιρεία μας παρέχει συστηματικά νομικές υπηρεσίες σε κάθε είδους επιχειρήσεις, όπως βιομηχανικές, εμπορικές, τραπεζικές, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εκδοτικές, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υψηλής τεχνολογίας, τεχνικές-κατασκευαστικές, εκμετάλλευσης ακινήτων, ορισμένες εκ των οποίων είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Κατά την παροχή νομικών συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα, η Εταιρεία συνεργάζεται στενά με ελεγκτές εταιρειών και κορυφαίους συμβούλους στον τομέα των φορολογικών ζητημάτων.

6.ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία και χειρίζεται υποθέσεις κατοχύρωσης σημάτων, σχεδίων, ευρεσιτεχνιών, εταιρικών επωνυμιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκπροσωπώντας και συμβουλεύοντας πελάτες (καλλιτέχνες, δημιουργούς, συγγραφείς), τους οποίους υποστηρίζει νομικά στην αίτηση, απόκτηση και προστασία τέτοιων δικαιωμάτων. Εκπροσωπεύουμε και συμβουλεύουμε εκδοτικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρείες παραγωγής και καλλιτέχνες. Οι υπηρεσίες μας σε αυτούς τους πελάτες περιλαμβάνουν εξαγορές και συγχωνεύσεις τέτοιων εταιρειών, υποβολή και απόκτηση ραδιοτηλεοπτικών αδειών λειτουργίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στη δικαστηριακή επίλυση διαφορών με τέτοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εταίροι και συνεργάτες της Εταιρείας μας έχουν αποκτήσει τη φήμη τους μέσα από τη δικαστηριακή και διαιτητική πρακτική, χειριζόμενοι σημαντικές υποθέσεις τόσο εταιρειών και επιχειρήσεων, όσο και ιδιωτών εντολέων, σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς. Ο Νίκος Φραγκάκης είναι ανάμεσα στους εκλεγμένους διαιτητές του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), ενώ παράλληλα δικηγορεί συστηματικά ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.